x Zoeken

Voor een goede behandeling in onze praktijk is het noodzakelijk dat wij als therapeuten een dossier aanleggen. Dit is ook een wettelijk verplichting. Het dossier bestaat naast uw contactgegevens ook uit gegevens over uw gezondheidstoestand en gegevens over de eventuele uitgevoerde onderzoeken en eerdere behandelingen.

Ook worden in uw dossier eventuele gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die we na uw toestemming hebben opgevraagd bij een andere zorgverleners. Bijvoorbeeld een röntgenuitslag bij uw huisarts of specialist.

Om ervoor te zorgen dat er zorgvuldig met uw gegevens omgegaan wordt zijn er bepaalde rechten en plichten aan verbonden.

Dat betekend dat wij in Praktijk Rob Mattijssen ons in alle gevallen houden aan de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens en medische gegevens, en deze verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt.
 • deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor de therapeuten die werkzaam zijn in de praktijk. Alle werknemers van Praktijk Rob Mattijssen hebben een geheimhoudingsplicht.
 • alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen op een externe server. De inhoud van deze dossiers wordt elektronisch beschermd d.m.v. antivirus- en spyware software en beschermd tegen verlies via back-ups.
 • u heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelend therapeut verzoeken deze te wijzigen.
 • papieren verwijzingen worden zorgvuldig gearchiveerd zodat deze niet onbedoeld door derden ingezien kunnen worden.
 • gegevens worden pas vrijgegeven nadat u als cliënt hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.
 • de beeldschermen met persoonsgegevens en/of elektronische agenda’s worden middels een stand-by stand automatisch afgeschermd
 • indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken

Praktijk Rob Mattijssen werkt volgens de regels van de wet WGBO

De WGBO legt de volgende verplichtingen c.q. rechten op:

 • informatieplicht
 • toestemmingsvereiste
 • dossierplicht
 • vernietigingsrecht
 • bewaarplicht
 • recht op inzage
 • geheimhoudingsplicht.

Voor meer informatie over de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of WGBO zie www.wetten.overheid.nl

Klachtenregeling.

Natuurlijk doen wij bij Praktijk Rob Mattijssen er alles aan om de behandeling en ons contact zo goed en prettig mogelijk te laten verlopen. Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent over de behandeling of de behandelrelatie. Als dit het geval is willen wij graag zo snel mogelijk met u hierover in gesprek gaan. Wij zien uw klacht of uiting van ontevredenheid ook als een kans op advies voor verbetering. Mogelijk was er sprake van een misverstand, tegenstrijdige verwachtingen of onvoldoende communicatie en kan uw onvrede in een gesprek worden weggenomen. Wellicht is er iets fout gegaan zonder dat wij ons er van bewust waren en dan horen wij dat graag van u.

Zo hopen we dit probleem zo snel mogelijk te kunnen herstellen en herhaling in de toekomst te voorkomen.

Mochten we er samen toch niet uitkomen en blijft uw onvrede bestaan dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van de KNGF.

Voor nadere informatie hierover verwijzen we u naar https://www.defysiotherapeut.com/de-fysiotherapeut/kwaliteit